A ChiliCraft weboldalának

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Az adatkezelő neve:

Krivényi Ádám

Az adatkezelő székhelye:

1196 Budapest Árpád utca 110.

Az adatkezelő elérhetősége:

+36 30 624 1296

Az adatkezelés célja:

Szolgáltatás nyújtása, az arra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása (Ektv[1]. 13/A. § (1)–(4) bek.)

A kezelt adatok köre:

Az azonosításához szükséges, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok (az érintett családi és utóneve), lakcím, elérhetőségi adatok (e-mail, telefonszám), illetve a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára, helyére vonatkozó adatok.

 

Adatkezelő az alábbiakban részletezi, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel:

 

Az adatkezelés célja:

 

A kezelt adatfajták:

Ektv. 13/A. § (1) bek.

Az azonosításához szükséges egyes természetes személyazonosító adatok, lakcím,

Ektv. 13/A. § (2) bek.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok.

Ektv. 13/A. § (3) – (4) bek.

Elérhetőségi adatok

 

Az érintettek köre:

Szolgáltatást igénybe vevő (megrendelést foganatosító) természetes személyek

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR[2] 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás (a szolgáltatás igénybe vevőjének címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása)

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatokat Adatkezelő törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően (azzal, hogy Adatkezelőnek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni.

Az érintett jogai:

Az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, tiltakozzon az adatkezelés ellen, ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Az érintettnek joga van továbbá személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérni, az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, továbbá adatainak hordozását és törlését kérni, valamint az elfeledtetés jogával élni a GDPR alapján az Adatkezelő feni elérhetőségén.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat egy erre szolgáló, elkülönített mappában tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.

Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő számára a könyvelést külső fél végzi. Ennek megfelelően Adatkezelő továbbítja a kimenő- és beérkező számviteli bizonylatokat a könyvelőnek, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Profilalkotás:

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelések során.

Jogorvoslat:

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

       

 

[1] 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)